دانلود درس پژوهی

دانلود درس پژوهی

دانلود درس پژوهی

دانلود درس پژوهی

دانلود جدیدترین درس پژوهی ها

کلمات کلیدی

الگوهای الگوی برتر تدریس

الگوی برتر تدریس ریاضی

دانلود درس پژوهی پایه سوم دبستان

درس پژوهی آموزگار سوم دبستان

الگوی برتر تدریس علوم

الگوی برتر تدریس چیست؟

درس پژوهی آموزگار سوم بصورت ورد

درس پژوهی مخصوص آموزگار دوم ابتدایی

درس پژوهی آموزگار دوم دبستان

درس پژوهی آموزگار دوم بصورت ورد

دانلود درس پژوهی پایه دوم دبستان

دانلود درس پژوهی ریاضی پایه سوم

دانلود درس پژوهی تعلیمات اجتماعی چهارم ابتدایی

الگوی برتر تدریس بخوانیم

درس پژوهی مخصوص آموزگار سوم ابتدایی

درس پژوهی ریاضی سوم ابتدایی

الگوی برتر تدریس ریاضی دوم دبستان

الگوی برتر تدریس ریاضی دوم ابتدایی

الگوی برتر تدریس ریاضی اول دبستان

الگوی برتر تدریس ریاضی اول ابتدایی

درس پژوهی درباره درس ریاضی سوم ابتدایی

دانلود درس پژوهی علوم پایه سوم

الگوی برتر تدریس ریاضی کلاس ششم ابتدایی

الگوی برتر تدریس ریاضی ششم دبستان

الگوی برتر تدریس ریاضی ششم ابتدایی

الگوی برتر تدریس علوم پنجم دبستان

الگوی برتر تدریس علوم پنجم ابتدایی

الگوی برتر تدریس ریاضی چهارم دبستان

الگوی برتر تدریس ریاضی چهارم ابتدایی

الگوی برتر تدریس قرآن

۷ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «الگوی برتر تدریس ریاضی اول ابتدایی» ثبت شده است

 • ۰
 • ۰

الگوهای الگوی برتر تدریس, الگوی برتر تدریس ابتدایی لوح سوم, الگوی برتر تدریس اول ابتدایی لوح سوم, الگوی برتر تدریس لوح سوم اول دبستان, الگوی برتر تدریس لوح سوم اول ابتدایی, الگوی برتر تدریس لوح سوم اول دبستان, الگوی برتر تدریس لوح سوم دبستان, الگوی برتر تدریس ریاضی, الگوی برتر تدریس ریاضی اول ابتدایی, الگوی برتر تدریس ریاضی اول دبستان, الگوی برتر تدریس چیست؟,

دانلود سناریو و الگوی تدریس ریاضی درس لوح سوم پایه اول

فرمت فایل ورد و قابل ویرایش  

تعداد صفحات 28 صفحه 

شرحی مختصر از فایل

مقدمه
تعریف تدریس
زمان بندی درس لوح سوم
برنامه ریزی برای تدریس درس لوح سوم
ویِِژگی های فراگیران در فراگیری لوح سوم
رشداخلاقی ازنظرپیاژه و تعمیم برای لوح سوم
رشد اخلاقی در فراگیری درس لوح سوم از نظر کلبرگ
نظریه روانی ـ اجتماعی اریکسون و تعمیم به لوح سوم
وضعیت اقتصادی و فرهنگی دانش آموزان در فرایند آموزش لوح سوم
روش های ارزشیابی درس لوح سوم
رسانه های به کار گرفته شده در درس لوح سوم
زمان بندی درسلوح سوم
برنامه ریزی برای تدریس درس لوح سوم
مشخصات کلی درس لوح سوم
جدول هدف گذاری درس لوح سوم بر اساس سند ملی
الگوی تدریس درس لوح سوم بر اساس الگوهی پیش سازمان دهنده
یک دوره سناریو و الگوی تدریس درس لوح سوم
برنامه ریزی سناریو و الگوی تدریس درس لوح سوم
اهداف کلی درس لوح سوم
هدف سناریو و الگوی تدریس درس لوح سوم
حیطه عاطفی درس لوح سوم
ویژگی های طرح درس ( سناریو ) درس لوح سوم
زمان بندی نحوه اجرا درس لوح سوم
چالش های فرا روی و راهکارهای گروه برای مقابله با آن ها درس لوح سوم
طرح درس درس لوح سوم
فهرست منابع


جهت دانلود کلیک کنید

 • طرح تعالی
 • ۰
 • ۰

دانلود سناریو و الگوی تدریس ریاضی تدریس عدد 7 پایه اول

فرمت فایل ورد و قابل ویرایش  

تعداد صفحات 32 صفحه 

شرحی مختصر از فایل

مقدمه
تعریف تدریس
زمان بندی درس تدریس عدد ۷
برنامه ریزی برای تدریس درس تدریس عدد ۷
ویِِژگی های فراگیران در فراگیری تدریس عدد ۷
رشداخلاقی ازنظرپیاژه و تعمیم برای تدریس عدد ۷
رشد اخلاقی در فراگیری درس تدریس عدد ۷ از نظر کلبرگ
نظریه روانی ـ اجتماعی اریکسون و تعمیم به تدریس عدد ۷
وضعیت اقتصادی و فرهنگی دانش آموزان در فرایند آموزش تدریس عدد ۷
روش های ارزشیابی درس تدریس عدد ۷
رسانه های به کار گرفته شده در درس تدریس عدد ۷
زمان بندی درستدریس عدد ۷
برنامه ریزی برای تدریس درس تدریس عدد ۷
مشخصات کلی درس تدریس عدد ۷
جدول هدف گذاری درس تدریس عدد ۷ بر اساس سند ملی
الگوی تدریس درس تدریس عدد ۷ بر اساس الگوهی پیش سازمان دهنده
یک دوره سناریو و الگوی تدریس درس تدریس عدد ۷
برنامه ریزی سناریو و الگوی تدریس درس تدریس عدد ۷
اهداف کلی درس تدریس عدد ۷
هدف سناریو و الگوی تدریس درس تدریس عدد ۷
حیطه عاطفی درس تدریس عدد ۷
ویژگی های طرح درس ( سناریو ) درس تدریس عدد ۷
زمان بندی نحوه اجرا درس تدریس عدد ۷
چالش های فرا روی و راهکارهای گروه برای مقابله با آن ها درس تدریس عدد ۷
طرح درس درس تدریس عدد ۷
فهرست منابع


جهت دانلود کلیک کنید

 • طرح تعالی
 • ۰
 • ۰

الگوهای الگوی برتر تدریس, الگوی برتر تدریس ابتدایی, الگوی برتر تدریس اول ابتدایی, الگوی برتر تدریس اول دبستان, الگوی برتر تدریس تفریق اول ابتدایی, الگوی برتر تدریس تفریق اول دبستان, الگوی برتر تدریس دبستان, الگوی برتر تدریس ریاضی, الگوی برتر تدریس ریاضی اول ابتدایی, الگوی برتر تدریس ریاضی اول دبستان, الگوی برتر تدریس چیست؟, الگوی تدریس تفریق اول ابتدایی, الگوی تدریس تفریق اول دبستان, الگوی تدریس ریاضی تفریق اول ابتدایی, الگوی تدریس ریاضی تفریق اول دبستان, انواع سناریو, اهمیت الگوی برتر تدریس چیست؟

دانلود سناریو و الگوی تدریس ریاضی  درس تفریق پایه اول

فرمت فایل ورد و قابل ویرایش  

تعداد صفحات 26 صفحه 

شرحی مختصر از فایل

مقدمه
تعریف تدریس
زمان بندی درس تفریق
برنامه ریزی برای تدریس درس تفریق
ویِِژگی های فراگیران در فراگیری تفریق
رشداخلاقی ازنظرپیاژه و تعمیم برای تفریق
رشد اخلاقی در فراگیری درس تفریق از نظر کلبرگ
نظریه روانی ـ اجتماعی اریکسون و تعمیم به تفریق
وضعیت اقتصادی و فرهنگی دانش آموزان در فرایند آموزش تفریق
روش های ارزشیابی درس تفریق
رسانه های به کار گرفته شده در درس تفریق
زمان بندی درستفریق
برنامه ریزی برای تدریس درس تفریق
مشخصات کلی درس تفریق
جدول هدف گذاری درس تفریق بر اساس سند ملی
الگوی تدریس درس تفریق بر اساس الگوهی پیش سازمان دهنده
یک دوره سناریو و الگوی تدریس درس تفریق
برنامه ریزی سناریو و الگوی تدریس درس تفریق
اهداف کلی درس تفریق
هدف سناریو و الگوی تدریس درس تفریق
حیطه عاطفی درس تفریق
ویژگی های طرح درس ( سناریو ) درس تفریق
زمان بندی نحوه اجرا درس تفریق
چالش های فرا روی و راهکارهای گروه برای مقابله با آن ها درس تفریق
طرح درس درس تفریق
فهرست منابع

جهت دانلود کلیک کنید


 • طرح تعالی
 • ۰
 • ۰

دانلود سناریو و الگوی تدریس ریاضی درس الگویابی پایه اول

فرمت فایل ورد و قابل ویرایش  

تعداد صفحات 26 صفحه 

شرحی مختصر از فایل

مقدمه
تعریف تدریس
زمان بندی درس الگویابی
برنامه ریزی برای تدریس درس الگویابی
ویِِژگی های فراگیران در فراگیری الگویابی
رشداخلاقی ازنظرپیاژه و تعمیم برای الگویابی
رشد اخلاقی در فراگیری درس الگویابی از نظر کلبرگ
نظریه روانی ـ اجتماعی اریکسون و تعمیم به الگویابی
وضعیت اقتصادی و فرهنگی دانش آموزان در فرایند آموزش الگویابی
روش های ارزشیابی درس الگویابی
رسانه های به کار گرفته شده در درس الگویابی
زمان بندی درس الگویابی
برنامه ریزی برای تدریس درس الگویابی
مشخصات کلی درس الگویابی
جدول هدف گذاری درس الگویابی بر اساس سند ملی
الگوی تدریس درس الگویابی بر اساس الگوی پیش سازمان دهنده
یک دوره سناریو و الگوی تدریس درس الگویابی
برنامه ریزی سناریو و الگوی تدریس درس الگویابی
اهداف کلی درس الگویابی
هدف سناریو و الگوی تدریس درس الگویابی
حیطه عاطفی درس الگویابی
ویژگی های طرح درس ( سناریو ) درس الگویابی
زمان بندی نحوه اجرا درس الگویابی
چالش های فرا روی و راهکارهای گروه برای مقابله با آن ها درس الگویابی
طرح درس درس الگویابی
فهرست منابع


جهت دانلود کلیک کنید

 • طرح تعالی
 • ۰
 • ۰

دانلود سناریو و الگوی تدریس ریاضی درس آموزش عدد 8 پایه اول

فرمت فایل ورد و قابل ویرایش  

تعداد صفحات 28 صفحه 

شرحی مختصر از فایل

مقدمه
تعریف تدریس
زمان بندی درس آموزش عدد ۸
برنامه ریزی برای تدریس درس آموزش عدد ۸
ویِِژگی های فراگیران در فراگیری آموزش عدد ۸
رشداخلاقی ازنظرپیاژه و تعمیم برای آموزش عدد ۸
رشد اخلاقی در فراگیری درس آموزش عدد ۸ از نظر کلبرگ
نظریه روانی ـ اجتماعی اریکسون و تعمیم به آموزش عدد ۸
وضعیت اقتصادی و فرهنگی دانش آموزان در فرایند آموزش آموزش عدد ۸
روش های ارزشیابی درس آموزش عدد ۸
رسانه های به کار گرفته شده در درس آموزش عدد ۸
زمان بندی درسآموزش عدد ۸
برنامه ریزی برای تدریس درس آموزش عدد ۸
مشخصات کلی درس آموزش عدد ۸
جدول هدف گذاری درس آموزش عدد ۸ بر اساس سند ملی
الگوی تدریس درس آموزش عدد ۸ بر اساس الگوهی پیش سازمان دهنده
یک دوره سناریو و الگوی تدریس درس آموزش عدد ۸
برنامه ریزی سناریو و الگوی تدریس درس آموزش عدد ۸
اهداف کلی درس آموزش عدد ۸
هدف سناریو و الگوی تدریس درس آموزش عدد ۸
حیطه عاطفی درس آموزش عدد ۸
ویژگی های طرح درس ( سناریو ) درس آموزش عدد ۸
زمان بندی نحوه اجرا درس آموزش عدد ۸
چالش های فرا روی و راهکارهای گروه برای مقابله با آن ها درس آموزش عدد ۸
طرح درس درس آموزش عدد ۸
فهرست منابع


جهت دانلود کلیک کنید

 • طرح تعالی
 • ۰
 • ۰

دانلود سناریو و الگوی تدریس ریاضی درس لوح سوم پایه اول

فرمت فایل ورد و قابل ویرایش  

تعداد صفحات 28 صفحه 

شرحی مختصر از فایل

مقدمه
تعریف تدریس
زمان بندی درس لوح سوم
برنامه ریزی برای تدریس درس لوح سوم
ویِِژگی های فراگیران در فراگیری لوح سوم
رشداخلاقی ازنظرپیاژه و تعمیم برای لوح سوم
رشد اخلاقی در فراگیری درس لوح سوم از نظر کلبرگ
نظریه روانی ـ اجتماعی اریکسون و تعمیم به لوح سوم
وضعیت اقتصادی و فرهنگی دانش آموزان در فرایند آموزش لوح سوم
روش های ارزشیابی درس لوح سوم
رسانه های به کار گرفته شده در درس لوح سوم
زمان بندی درسلوح سوم
برنامه ریزی برای تدریس درس لوح سوم
مشخصات کلی درس لوح سوم
جدول هدف گذاری درس لوح سوم بر اساس سند ملی
الگوی تدریس درس لوح سوم بر اساس الگوهی پیش سازمان دهنده
یک دوره سناریو و الگوی تدریس درس لوح سوم
برنامه ریزی سناریو و الگوی تدریس درس لوح سوم
اهداف کلی درس لوح سوم
هدف سناریو و الگوی تدریس درس لوح سوم
حیطه عاطفی درس لوح سوم
ویژگی های طرح درس ( سناریو ) درس لوح سوم
زمان بندی نحوه اجرا درس لوح سوم
چالش های فرا روی و راهکارهای گروه برای مقابله با آن ها درس لوح سوم
طرح درس درس لوح سوم
فهرست منابع


جهت دانلود کلیک کنید

 • طرح تعالی
 • ۰
 • ۰

دانلود سناریو و الگوی تدریس ریاضی درس اندازه پایه اول

فرمت فایل ورد و قابل ویرایش  

تعداد صفحات 29 صفحه 

شرحی مختصر از فایل

مقدمه
تعریف تدریس
زمان بندی درس اندازه
برنامه ریزی برای تدریس درس اندازه
ویِِژگی های فراگیران در فراگیری اندازه
رشداخلاقی ازنظرپیاژه و تعمیم برای اندازه
رشد اخلاقی در فراگیری درس اندازه از نظر کلبرگ
نظریه روانی ـ اجتماعی اریکسون و تعمیم به اندازه
وضعیت اقتصادی و فرهنگی دانش آموزان در فرایند آموزش اندازه
روش های ارزشیابی درس اندازه
رسانه های به کار گرفته شده در درس اندازه
زمان بندی درساندازه
برنامه ریزی برای تدریس درس اندازه
مشخصات کلی درس اندازه
جدول هدف گذاری درس اندازه بر اساس سند ملی
الگوی تدریس درس اندازه بر اساس الگوهی پیش سازمان دهنده
یک دوره سناریو و الگوی تدریس درس اندازه
برنامه ریزی سناریو و الگوی تدریس درس اندازه
اهداف کلی درس اندازه
هدف سناریو و الگوی تدریس درس اندازه
حیطه عاطفی درس اندازه
ویژگی های طرح درس ( سناریو ) درس اندازه
زمان بندی نحوه اجرا درس اندازه
چالش های فرا روی و راهکارهای گروه برای مقابله با آن ها درس اندازه
طرح درس درس اندازه
فهرست منابع


جهت دانلود کلیک کنید

 • طرح تعالی